DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

5 november publicatie boek: Werken in wijkteams jeugd

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Door de diverse problematiek en de soms uiterst complexe casuïstiek is de taak van het wijkteam zeer breed. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg.

 

Op 5 november komt het boek ‘Werken in wijkteams jeugd’ uit. Dit boek richt zich op het werk in wijkteams jeugd of in andere wijkteams waar jeugdigen en hun ouders worden ondersteund. Het boek geeft inzicht in allerlei aspecten van het werken in een wijkteam: het werken en met elkaar leren in een interdisciplinair team, binnen de kaders die vanuit de wet en de opdracht in het lokale beleid zijn aangegeven, en gericht op diverse kernthema’s. Studenten krijgen kennis aangereikt over waar de wijkteams op zijn gericht, maar ook kennis uit onderzoek over vormen van samenwerking. Het boek gaat ook in op de houding en vaardigheden die nodig zijn om bijvoorbeeld aan te sluiten bij alle ouders en jongeren of om de eigen kracht te stimuleren. Het boek bevat veel voorbeelden over werken in een wijkteam en geeft een op de praktijk gebaseerd doorkijkje naar het toekomstige werkveld van hbo-studenten.

 

De belangrijkste basis voor het boek vormen onderzoeken die tussen 2015 en 2020 zijn uitgevoerd in en met de Ouder- en Kindteams Amsterdam. De auteurs van de hoofdstukken werkten de afgelopen jaren samen met ons aan zowel het expliciteren en onderbouwen van onze aanpak als aan het vormgeven van het onderlinge leren. Dit gebeurde binnen het kennisverband KeTJA (Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam). KeTJA was een van de twaalf academische werkplaatsen transformatie jeugd gefinancierd door de landelijke organisatie voor zorgonderzoek, ZonMw. Medefinancier van KeTJA was de afdeling jeugd van de gemeente Amsterdam. De resultaten van de onderzoeken zijn in de vorm van rapporten, handreikingen en antwoorden op portaalvragen ook terug te vinden op www.ketja.nl.

 

Het boek bestaat uit drie delen. In deel I komt aan de orde welke opdracht wijkteams hebben, hoe wijkteams zijn ingericht in verschillende gemeenten en wat werken in een wijkteam voor professionals betekent. In deel II besteden we aandacht aan een aantal kernthema’s waarmee alle professionals in een wijkteam te maken krijgen: werken met diversiteit, aansluiten bij jongeren, het stimuleren van eigen kracht, veiligheid, de positionering ten opzichte van gezinnen en partnerorganisaties, en het versterken van ouders en jongeren vanuit hun eigen leefwereld, in de wijk. In deel III komt aan de orde hoe reflectie professionals kan helpen om hun keuzes te onderbouwen, stil te staan bij de kwaliteit van hun handelen en hoe reflectie op de uitkomsten en andere gegevens over de geboden hulp kan helpen om effectief te werken.

 

De auteurs zijn onderzoekers en zijn werkzaam bij onder andere de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en het Verwey-Jonker Instituut.