DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Wat doen we?

Passende ondersteuning en hulp dichtbij. Daarbij hoort dat problemen rondom gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek eerder en sneller worden gesignaleerd.

 

De ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en jeugdpsychologen zorgen dat bij de eerste vragen en signalen, direct in de eigen omgeving ondersteuning is. De ondersteuning varieert van tips, een adviesgesprek, training, jeugdhulp -inclusief een behandeling van een jeugdpsycholoog-; dit alles is in een team dat in de wijk en op school beschikbaar. De Ouder- en Kindteams benutten actief de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk. Als er meer nodig is, verwijst het Ouder- en Kindteam, in overleg met het gezin, tijdig naar specialistische zorg. Lees meer door op de rode bolletjes te klikken.

 

De Ouder- en Kindteams bieden:

Opvoed- en opgroeiondersteuning De Ouder- en Kindteams hebben een belangrijke preventieve rol in het voorkomen van opvoed- en opgroeiproblemen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg worden alle kinderen regelmatig gezien en gevolgd. Zijn er vragen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling of opvoeding, dan kunnen wij daar in een vroeg stadium aandacht aan besteden. Vaak kunnen ouders met een gesprek, tips en advies zelf weer verder. Zo wordt erger voorkomen. Binnen de Ouder- en Kindteams wordt gewerkt met gezondheidsonderzoeken en consultatiegesprekken van de jeugdgezondheidszorg en preventieprogramma’s zoals, zoals ‘Sprint’ (om antisociaal gedrag van basisschoolleerlingen tijdig te signaleren en te doorbreken) en de programma’s van Triple-P (positief opvoeden), faalangstreductietrainingen, Rots en Water, competentietrainingen. Ook kunnen de Ouder- en Kindteams andere preventieve programma’s inzetten, een overzicht van het door de gemeente ingekochte aanbod staat op de Jeugdpreventiewijzer.

 

Trainingen De Ouder- en Kindteams bieden een aantal basistrainingen: Rots en Water, competentie training, faalangstreductietraining, Sprint (op Sprint-scholen) en Triple P/ positief opvoeden.

 

Jeugdhulp Binnen de multidisciplinaire Ouder- en Kindteams maken de professionals gebruik van elkaars expertise. Veel vragen en signalen kunnen daardoor snel en afdoende opgepakt worden en/of er wordt tijdig de juiste hulp bij gehaald. Als er meer nodig is, maken ouders samen met de ouder- en kindadviseur en jeugdpsycholoog een plan. Daar staat de hulpvraag beschreven, eventueel aangevuld met jeugdhulp uit het niet vrij-toegankelijke aanbod.

 

Hulp van de jeugdpsychologen Binnen de Ouder- en Kindteams werken jeugdpsychologen (factsheet jeugdpsycholoog). Collega’s kunnen hen consulteren en, in overleg met ouders, kunnen zij screening, diagnostiek en kortdurende behandeling bieden. De jeugdpsychologen, (gz-psycholoog, orthopedagoog generalist of kinder- en jeugdpsycholoog), werken nauw samen met ggz-psychologen en psychiaters buiten het Ouder- en Kindteam (zowel vrijgevestigden als verbonden aan instellingen) en huisartsen.

 

Specialistische jeugdhulpIs er meer nodig dan vanuit het Ouder- en Kindteam kan worden geboden? Dan wordt in een multidisciplinair overleg (MDO) met minstens twee verschillende disciplines samen met de ouders of jongere gewerkt aan een Perspectiefplan waarin de verwijzing is opgenomen. Zorg in natura is te vinden via www.ikzoekjeugdhulp.nl, dit is het door de gemeente ingekochte aanbod. Klik hier voor meer informatie.

 

Hulp bij aanvragen Pgb Het Ouder- en Kindteam kan ook ondersteunen bij het maken van de keuze voor zorg in natura of Pgb. Soms willen ouders middels een Pgb, een persoonsgebonden budget, zelf zorg inkopen. De ouder- en kindadviseur kan ondersteunen bij de Pgb aanvraag. Het inzetten van een Pgb brengt een aantal verplichtingen met zich mee, zoals het voeren van een administratie en het aanvaarden van een grote eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van de hulp.

 

Veiligheid van kinderen Het tijdig signaleren van kindermishandeling is cruciaal. Onder kindermishandeling worden situaties verstaan waarin kinderen te maken krijgen met verwaarlozing, mishandeling of huiselijke geweld. Ieder Ouder- en Kindteam heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Zij kunnen hun collega’s begeleiden bij vragen over de meldcode, de inzet van hulp en het maken van een veiligheidsplan, samen met het gezin. De aandachtsfunctionarissen zijn getraind in ‘Signs of Safety’. Wordt overwogen of vervolgstappen nodig zijn, dan is er altijd contact met Veilig thuis.