DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Op school

School is een belangrijke samenwerkingspartner. Het schoolteam heeft zicht op alle kinderen en daarmee een belangrijke signaleringsfunctie.

 

Aan iedere school in het regulier, speciaal en particulier onderwijs (zowel in het primair en voortgezet onderwijs als op het MBO) is een vaste eenheid van ouder- en kindadviseur, jeugdarts, jeugdverpleegkundige en jeugdpsycholoog verbonden. Zij werken nauw samen met de intern begeleider of zorgcoördinator van school en nemen deel aan het zorgoverleg. Klik hier voor specifieke informatie over de samenwerking met het MBO.

 

De medewerkers van het Ouder- en Kindteam maken geen deel uit van het schoolteam en zijn onafhankelijk van school. Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met ouders of jongeren over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders en/of jongere. Wij gaan uit van overleg mèt ouder(s). Wij overleggen nooit met anderen zonder toestemming van ouders.

 

Wat biedt het Ouder- en Kindteam aan school?

Als er zorgen zijn over een leerling of zijn/haar gezinssituatie en school kan vanuit de interne zorgstructuur onvoldoende bieden, dan betrekt de intern begeleider/zorgcoördinator de ouder- en kindadviseur. Zo sluit het Ouder- en Kindteam aan op de zorgstructuur van school. Hoe eerder dit gebeurt, hoe eerder het gezin de juiste hulp of ondersteuning krijgt. Wij stimuleren de ouders om school te (blijven) informeren en te betrekken bij de samenwerking, zodat de zorg in de klas en thuis goed op elkaar afgestemd zijn.

 

Op de alle Amsterdamse MBO-instellingen is het MBO Jeugdteam Amsterdam aanwezig, lees meer in deze factsheet MBO, augustus 2018

 

Lees meer:
Deelname aan zorgoverleg De betrokken medewerkers van het Ouder- en Kindteam nemen deel aan het zorgoverleg. School zorgt vooraf dat ouders en/of jongere toestemming geven voor het bespreken van een betreffende leerling. Bij voorkeur zijn zij zelf aanwezig bij het overleg. Het is eventueel ook mogelijk om over een anonieme casus te overleggen.

Gezondheidsonderzoeken en schoolprofielen De Ouder- en Kindteams voeren op school preventieve gezondheidsonderzoeken uit vanuit de jeugdgezondheidszorg. Als ouders daar toestemming voor geven, kan school voorafgaand aan deze onderzoeken informatie over een leerling meegeven en achteraf een terugkoppeling krijgen. Op het voortgezet onderwijs vullen leerlingen de digitale vragenlijst ‘Jij en Je gezondheid’ in. De antwoorden worden anoniem verwerkt in schoolgezondheidsprofielen die ondersteunend kunnen zijn in de keuze van school voor preventieprogramma’s gericht op leefstijl en gezondheid. De GGD geeft, samen met het Ouder- en Kindteam, iedere school advies op maat.

Kindgericht advies Hoe wordt passende zorg vanuit school afgestemd op wat leerlingen met (chronische) ziekten en aandoeningen, vragen over leeftijd en gezondheid, gedragsproblemen, (ziekte)verzuim, etc. nodig hebben? Samen met de intern begeleider/zorgcoördinator kunnen wij meedenken met de leerkracht(en) en kindgericht advies geven.

Meedenken Ook kunnen de medewerkers van het Ouder- en Kindteam meedenken over onderwerpen zoals pesten, kindveiligheid, radicalisering, seksueel gedrag, zorg aan vluchtelingen, etc.. Wat speelt er op school? Hoe is de voorlichting aan leerlingen en ouders, wat is het beleid? Kunnen we een training inzetten? Of een thema-avond voor ouders organiseren?

Veiligheid Altijd geldt dat wanneer een professional signaleert dat de gezondheid of veiligheid van een kind in gevaar is, hij de verantwoordelijkheid heeft om stappen te ondernemen. Daarbij is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leidend. De medewerkers van de Ouder- en Kindteams kunnen school hierbij ondersteunen.

 

Download hier de update over de samenwerking tussen school en Ouder- en Kindteam, november 2018.